(84-28) 3636 3638

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

(Theo Quyết định số Quyết định 450/QĐ-QLCL ngày 05/9/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

 Ø Sơ đồ tổ chức

     

Ø  Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 4) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Chất lượng vùng 4 có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục:

a) Tham gia xây dựng, phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phổ biến quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

b) Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra , phân tích nguy cơ, truy xuất, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, kiểm nghiệm, thẩm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nước nhập khẩu;

d) Kiểm tra, kiểm nghiệm, thẩm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm đối với thực phẩm hỗn hợp, thực phẩm phối chế, gia vị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nước nhập khẩu;

đ) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các loại giấy chứng nhận khác đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn theo phân công của Cục;

2. Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:

a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh lô hàng nông lâm thủy sản; an toàn dịch bệnh lô hàng thủy sản. Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, môi trường nước, đất, không khí; kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm; xét nghiệm bệnh thủy sản; tổ chức chương trình kiểm nghiệm thành thạo, liên phòng, kiểm chứng; lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

b) Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm;

c) Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định và phân công của Cục.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

5. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

6. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàng năm của Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định và phân công, phân cấp của Cục.

7. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.