(84-28) 3636 3638

Hoạt động chung

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4 với nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn được phân công. 
Cùng với Cục, các Trung tâm vùng bạn, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Chất lượng vùng 4 đã tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản theo phương thức quản lý quá trình trên các nguyên tắc của HACCP, đồng thời cung cấp các dịch vụ công theo yêu cầu:
+ Triển khai thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thủy sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu đặc biệt là các thị trường EU.
+ Triển khai hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Triển khai các hoạt động đánh giá chứng nhận VIETGAP trong thuỷ sản, chăn nuôi, trồng trọt.
+ Triển khai các hoạt động kiểm nghiệm trên các nền mẫu được chỉ định.
Và thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng với tiêu chí “Trung tâm vùng cùng đồng hành với sự phát triển của Doanh nghiệp”.