(84-28) 3636 3638

Quá trình hình thành

1. Lịch sử hình thành

Ngày 03 tháng 8 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Thủy sản đã ký Quyết định số 622 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản IV (Tp. HCM), gọi tắt là Chi nhánh Chất lượng IV, tiền thân của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 ngày nay.

 

Chi nhánh Chất lượng IV có tên giao dịch quốc tế là National Fisheries Inspection and Quanlity Assurance Branch IV - NAFIQACEN-BRANCH IV.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh và kiêm nhiệm thêm đối với địa bàn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cho đến khi Chi nhánh V và VI được thành lập.

Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh  và Thú y thủy sản vùng 4 được thành lập (Quyết định số 08/2004/QĐ-BTS) trên cơ sở giao thêm nhiệm vụ và đổi tên Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản IV-Tp. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế: The National Fisheries Quanlity Assurance and Veterinary Directorate Branch IV-NAFIQAVED-BRANCH IV

Với nhiệm vụ giúp việc cho Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh.

Ngày 17 tháng 3 năm 2005, Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh  và Thú y thủy sản vùng 4 được đổi tên thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh  và Thú y thủy sản vùng 4 (Quyết định số 13/2005/QĐ-BTS), thực hiện nhiệm vụ của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.

Ngày 17 tháng 12 năm 2008, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) được thành lập (Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB) trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh  và Thú y thủy sản vùng 4. Thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận).

 

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 là: 

National Agro-forestry-Fisheries Quality Assurance Department-Branch 4, viết tắt NAFIQAD-Branch 4.

Để các Trung tâm vùng có căn cứ pháp lý triển khai hoạt động dịch vụ, Cục đã bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy) đối với hệ thống quản lý chất lượng, ATTP; Sản phẩm nông lâm thủy sản và muối dùng làm thực phẩm và phi thực phẩm.

Ngày 05/01/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, ban hành Qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (Quyết định số 04/QĐ-QLCL).

Ngày 05/9/2017, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định 450/QĐ-QLCL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (thay thế Quyết định số 04/QĐ-QLCL)

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy qua các thời kỳ 

1995 - 2004: Ban Giám đốc (03); Các phòng chuyên môn: Nghiệp vụ, Kiểm nghiệm, Hành chính tổng hợp;

2004 - 2008: Ban Giám đốc (04); Các phòng chuyên môn: phòng Chất lượng &ATVS thủy sản, phòng Tổng hợp, Thông tin & Chứng nhận, phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính; phòng Kiểm nghiệm chất lượng, Kiểm dịch và Khảo nghiệm và phòng Thú y thủy sản.

2008 - 2014: Ban Giám đốc (03); Các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Chất lượng thủy sản, phòng Chất lượng nông lâm sản, phòng Kiểm nghiệm, Trạm Chất lượng nông lâm thủy sản Vũng Tàu.

2015 - 2020: Ban Giám đốc (03); Các phòng chuyên môn: Hành chính Tổng hợp, Tài chính kế toán, Chất lượng, Kiểm nghiệm Sinh học, Kiểm nghiệm Hóa học, Trạm Chất lượng nông lâm thủy sản Vũng Tàu.

Nhân sự: Tháng 8/1995:  09 người đến tháng 4/2020: 93 người 

3. Cơ sở hoạt động

Năm 1995, Khi thành lập, được Bộ Thủy sản giao cho một phần diện tích của Hội trường Tòa nhà 30 Hàm Nghi, Quận 1 (Nay là diện tích cho hoạt động cấp chứng thư, tài chính kế toán). Trang thiết bị văn phòng giản đơn, Trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và một số thiết bị đã lạc hậu.

Năm 2020, với 2 địa điểm được giao quản lý:

  • Số 91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM: Đang tiến hành xây dựng trụ sở mới của Trung tâm và sẽ hoàn thiện đưa vào hoạt động vào Quý III/2020.
  • Số 271 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức: Sử dụng làm cơ sở hoạt động cho khối kiểm nghiệm của Trung tâm.