(84-28) 3636 3638

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính kiểm tra chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 19/8/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc ban hành quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, xử lý kiến nghị (Chi tiết file đính kèm)


Các tin khác

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Xem thêm)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Xem thêm)
Cấp lại chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)
Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên (Xem thêm)
Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (Xem thêm)
Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên (Xem thêm)
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm vùng 4 (Xem thêm)
Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL Công bố thủ tục hành chính (Xem thêm)
Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Xem thêm)