(84-28) 3636 3638

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về các vấn đề hành chính và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. (QĐ 356/QĐ-QLCL)

Ban hành Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chánh và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QD-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản; 

Căn cứ quyết định số 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhấn, tổ chức về quy định hành chánh;

 

Căn cứ quyết định số 63/2010/ND-CP ngày  08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát hành chánh;

Căn cứ quyết định số 1463/QD-BNN-VP ngày  30/6/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, ban hành quy định và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm qui chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

Chi tiết tại đây

Các tin khác

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Xem thêm)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (Xem thêm)
Cấp lại chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu (Dịch vụ hành chính công mức độ 2) (Xem thêm)
Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên (Xem thêm)
Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (Xem thêm)
Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên (Xem thêm)
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm vùng 4 (Xem thêm)
Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL Công bố thủ tục hành chính (Xem thêm)
Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính kiểm tra chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu (Xem thêm)