(84-28) 3636 3638

Hoạt động

Kiểm tra chứng nhận

Kiểm tra chứng nhận

Thực hiện kiểm tra chứng nhận thủy sản, nông sản xuất khẩu và gia vị, bao gói nhập khẩu
Chi tiết
Kiểm nghiệm hóa học

Kiểm nghiệm hóa học

Phân tích các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của thị trường nhập khẩu và yêu cầu của khách hàng
Chi tiết
Kiểm nghiệm sinh học

Kiểm nghiệm sinh học

Phân tích các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của thị trường nhập khẩu và yêu cầu của khách hàng
Chi tiết
Đánh giá chứng nhận

Đánh giá chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm phù hợp; Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi, trong nuôi trồng thủy sản và trong trồng trọt đối với rau, quả, chè, lúa, cà phê
Chi tiết
Tập huấn

Tập huấn

Tập huấn nhận thức VietGAP, hệ thống ISO 17025, HACCP
Chi tiết