(84-28) 3636 3638

Nông sản xuất khẩu

Thực hiện kiểm tra chứng nhận thực phẩm nông sản, thủy sản xuất  khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu của chủ hàng (nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu).