(84-28) 3636 3638

Thủy sản xuất khẩu

Thực hiện các hoạt động thẩm định, cấp Chứng thư cho thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu có yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo Danh mục thị trường nêu tại Phụ lục VIIA  kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT  và theo yêu cầu của Doanh nghiệp.