(84-28) 3636 3638

Phương pháp phân tích hóa học

TT   Nội dung dịch vụ Diễn giải
 1 Đào tạo kỹ thuật phân tích hóa học thông thường:
- Nitrogen tổng
- Nitơ bay hơi (TVB-N)
- Amoniac (NH3)
- Phospho tổng
- Sulphite
- Tạp chất trong tôm nguyên liệu
- Tro, ẩm
- Muối
- Thời gian đào tạo: 7 ngày (đào tạo căn bản), 10 ngày (đào tạo nâng cao)
- Phương pháp phân tích sẽ đào tạo: theo các phương pháp đang áp dụng tại TTV4, hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Hóa học của TTV4

 2 Đào tạo kỹ thuật phân tích Elisa:
- Cloramphenicol
- Nhóm Nitrofurans (AOZ, AMOZ)
- Malachite green
- Fluoroquinolones
- Histamine…
- Thời gian đào tạo: 5 ngày/chỉ tiêu-nhóm chỉ tiêu (đào tạo căn bản), 10 ngày/chỉ tiêu-nhóm chỉ tiêu (đào tạo nâng cao)
- Phương pháp phân tích sẽ đào tạo: theo các phương pháp đang áp dụng tại TTV4, hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Hóa học của TTV4
 3 Đào tạo kỹ thuật phân tích sắc ký: 
- Thiết bị HPLC-FLD/UV-VIS/PDA: Aflatoxins, Tetracyclines, Sulphonamides, độc tố sinh học biển (ASP), Histamine, Ure, Nitrate/Nitrite...
- Thiết bị GC-ECD: Thuốc trừ sâu gốc Clor
- Thiết bị GC-MS hoặc MS/MS: đa dư lượng thuốc trừ sâu
- Thiết bị LC-MS/MS: Hóa chất, kháng sinh cấm (Chloramphenicol, Nitrofurans, Malachite green, Crystal violet, Fluoroquinolones...), Hormon (Clenbuterol, Salbutamon, Ractopamine, Diethylsitilbestrol, Methyltestosterol...), Độc tố sinh học biển nhóm Lipophilic, Độc tố vi nấm Aflatoxins, Thuốc bảo vệ thực vật...
- Thời gian đào tạo: 5 ngày/chỉ tiêu-nhóm chỉ tiêu/kỹ thuật (đào tạo căn bản), 10 ngày (đào tạo nâng cao)
- Phương pháp phân tích sẽ đào tạo: theo các phương pháp đang áp dụng tại TTV4, hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Hóa học của TTV4
 4 Đào tạo kỹ thuật phân tích độc tố sinh học biển bằng phương pháp sinh hóa trên chuột:
- Nhóm độc tố Lipophilic
- Nhóm độc tố PSP
- Nhóm độc tố Tetrodotoxin
- Thời gian đào tạo: 5 ngày
- Phương pháp phân tích sẽ đào tạo: theo các phương pháp đang áp dụng tại TTV4 đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu EU, Hàn Quốc, Nhật bản, Mỹ...
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Hóa học của TTV4
 5 Đào tạo kỹ thuật phân tích kim loại bằng ICP-MS: 
- Các chỉ tiêu kim loại nặng trong thực phẩm: Pb, Cd, As, Hg...
- Các chỉ tiêu kim loại khác: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Sr, Ba, Sn, K, Na, Al, Mg, Tl, Te, Li, Bi, Be, B, Ga...
- Kỹ thuật vô cơ hóa mẫu bằng Microwave
- Thời gian đào tạo: 5 ngày (đào tạo căn bản), 10 ngày (đào tạo nâng cao)
- Phương pháp phân tích sẽ đào tạo: theo các phương pháp đang áp dụng tại TTV4, hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Hóa học của TTV4
 6 Đào tạo kỹ thuật phê duyệt phương pháp phân tích và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hóa học.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định tính.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định lượng.
- Tính toán độ không đảm bảo đo
- Đảm bảo chất lượng trong phân tích Hóa học.
- Thời gian đào tạo 5 ngày (hoặc kết hợp với các khóa đào tạo kỹ thuật phân tích nâng cao)
- Học lý thuyết và thực hành tại PKN TTV4 hoặc tại đơn vị.
 7 Đào tạo các kỹ thuật liên quan đến lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích Hóa học.
- Thời gian đào tạo: 2-5 ngày.
- Học lý thuyết và thực hành tại PKN TTV4 hoặc tại đơn vị.
 8 Đào tạo tại doanh nghiệp, đơn vị yêu cầu: Đào tạo các kỹ thuật phân tích Hóa học trên chính các trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp. - Thời gian đào tạo: tùy theo yêu cầu 
- Sẽ được cung cấp: tài liệu đào tạo, đề thi, chấm thi, chứng chỉ đào tạo.