(84-28) 3636 3638

Phương pháp phân tích vi sinh và sinh học phân tử

 TT Nội dung dịch vụ  Diễn giải 
 1 Đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh thông thường: Các nội dung đào tạo bao gồm: 
- TPC
- Coliforms 
- Fecal Coliforms
- E. coli (định tính và định lượng)
- Staphylococcus aureus: (định tính và định lượng)
- Salmonella
- Vibrio cholerae
- V. parahemolyticus
- Thời gian đào tạo: 5 ngày
- Phương pháp phân tích sẽ đào đạo: theo tiêu chuẩn ISO,  các phương pháp đang áp dụng tại TTV4, hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại PKN Sinh học của TTV4
Đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh ít gặp: Các nội dung đào tạo bao gồm: 
- Định tính V. cholerae O1&O139, 
- Định tính Shigella, 
- Định tính Listeria monocytogene
- Định lượng Pseudomonas aeruginosa trong nước và thực phẩm
3 Đào tạo kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu VSCN:
- Kỹ thuật lấy mẫu VSCN cho các chỉ tiêu vi sinh định lượng
- Kỹ thuật lấy mẫu VSCN cho các chỉ tiêu vi sinh định tính
- Kỹ thuật lấy và phân tích mẫu nước
- Kỹ thuật lấy mẫu vi sinh trong không khí
- Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu VSCN (bao gồm các chỉ tiêu định tính và định lượng)
- Thời gian đào tạo 4 ngày
- Học lý thuyết và thực hành tại PKN của TTV4 hoặc tại đơn vị.
-Thực hành trên mẫu do chính học viên lấy.
- Mẫu VSCN phân tích các chỉ tiêu: TPC, coliform, E. coli, S. aureus, Salmonella, L. monocytogenes.
- Mẫu nước phân tích các chỉ tiêu: TPC (37/22oC, Coliform, F. coliform, E. coli, Enterococcus, C. perfingens, P. aeruginosa ... bằng phương pháp màng lọc).
 4 Đào tạo kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh
- Kiểm soát chất lượng môi trường rắn không chọn lọc: Plate count agar, TSA, Nutrient agar …
- Kiểm soát chất lượng môi trường rắn chọn lọc thông dụng: XLD, TCBS, VRB agar, TBX agar, Baird Parker agar ...
- Kiểm soát chất lượng môi trường lỏng không chọn lọc: Buffered pepton water, BHI ...
- Kiểm soát chất lượng môi trường lỏng  chọn lọc: Alkalin pepton water, Rappaport Vassiliadis broth, Laurylsulphate broth, Faser broth ...
- Kiểm soát môi trường thử nghiệm sinh hóa
- Thời gian đào tạo 3 ngày
- Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 11133-1&2
- Học lý thuyết và thực hành tại PKN TTV4 
-Thực hành trên các loại môi trường tại PKN TTV4

 5 Đào tạo kỹ thuật phê duyệt phương pháp phân tích và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm vi sinh.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định tính.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định lượng
- Sử dụng mẫu đối chứng/kiểm soát trong phân tích vi sinh.
- Thời gian đào tạo 4 ngày.
- Học lý thuyết và thực hành tại PKN TTV4 hoặc tại đơn vị.

 6 Đào tạo tại doanh nghiệp: Đào tạo các kỹ thuật liên quan đến lấy mẫu và phân tích vi sinh.
- Thời gian đào tạo: 2-5 ngày.
- Bao gồm: tài liệu đào tạo, đề thi, chấm thi, chứng chỉ đào tạo.
 7 Đào tạo tại doanh nghiệp, đơn vị yêu cầu: Đào tạo các kỹ thuật phân tích vi sinh trên chính các trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp. - Thời gian đào tạo: tùy theo yêu cầu 
- Sẽ được cung cấp: tài liệu đào tạo, đề thi, chấm thi, chứng chỉ đào tạo.
 8 Đào tạo kỹ năng liên quan đến cho ISO/IEC 17025
- Đào tạo cơ bản về ISO/IEC 17025 và các yêu cầu của tổ chức công nhận.
- Kỹ thuật xây dựng hệ thống sổ tay chất lượng phù hợp ISO/IEC 17025.
- Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ.
- Đào tạo kỹ thuật đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.
- Đào tạo kỹ thuật lựa chọn và xác định các thông số trong phê duyệt phương pháp phân tích.
- Thời gian đào tạo 2-3 ngày
- Đào tạo tại phòng kiểm nghiệm của TTV4 hoặc tại đơn vị yêu cầu.