(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 2861 16-11-2015 THONG BAO CANH BAO 01.PDF
2 2779 5-11-2015 HUONG DAN KIEM THUC HIEN KIEM TRA TSXK VAO French Polynesia.PDF
3 2533 BTC QUY TAC PHAN LOAI MA HS MOT SO MAT HANG TS.pdf
4 2432 22-09-2015 XUAT KHAU TS DAI LOAN DE CHE BIEN XUAT KHAU SANG EU - FORM HC MOI.PDF
5 2420 QLCL-CL1 21-09-2015 XUAT KHAU THUY SAN VAO COMLOMBIIA.PDF
6 2186- QLCL-CL1 25-08-2015 KIEM TRA CHI TIEU AXIT PROPIONIC TRONG CA BO KHO TAM GIA VI XUAT KHAU VAO HAN QUOC.PDF
7 1858 QLCL-CL1 13-07-2015 CAP NHAT DANH SACH XUAT KHAU VAO TRUNG QUOC.PDF
8 1700 QLCL-CL1 26-06-2015 MFDS THONG BAO KET QUA THANH TRA CO SO SAN XUAT CA BO KHO HK VAO HAN QUOC.PDF
9 1444 QLCL-CL1 29-05-2015 TRIEN KHAI THI DIEM HE THONG TRACES VA CO CHE HAI QUAN MOT CUA.PDF
10 1374 QLCL-CL1 25-05-2015 GHI MA HS CODE DV TS XK VAO EU.PDF