(84-28) 3636 3638

Tổ chức chứng nhận

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 456/QĐ-TY-KH Quyết định của Cục Thú y chỉ định Phòng thử nghiệm được tham gia chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản (theo Thông tư 16)

Ngày ban hành: 27/6/2016

Hiệu lực: 03 năm

2 Certificate No. 739635 Tổ chức GIC Việt Nam công nhận hệ thống kiểm tra, chứng nhận hàng hóa xuất khẩu theo ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 27/4/2018

Hiệu lực: 03 năm

3 261/QĐ-CN-GSN Quyết định của Cục Chăn nuôi chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi

Ngày ban hành: 20/6/2018

Hiệu lực: 05 năm

4 219/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với hệ thống quản lý và sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn.

Ngày ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: 05 năm

5 367/QĐ-TT-QLCL Quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGap-TT-13-08

Ngày ban hành: 15/08/2013

6 141/QĐ-CN-TTPC Quyết định Chỉ Định TCCN VietGAP trong chăn nuôi VietGAP-CN-13-04

Ngày ban hành: 19/6/2013

7 122.2013/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm VICAS 034-PRODUCT

Ngày ban hành: 23/04/2013

8 228.2015/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm

Ngày ban hành: 15/06/2015

9 126.2014/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm ISO/IEC GUIDE 65:1996

Ngày ban hành: 11/4/2014

10 122.2013/QĐ-VPCNCL Quyết định Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm ISO/IEC GUIDE 65:1996

Ngày ban hành: 23/4/2013